DSpace Repository

Browsing Вестник КГПИ 2023 by Title

Browsing Вестник КГПИ 2023 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Бекбосынова, А.Х.; Жумабаева, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Мaқaлaдa ХVІІІ ғaсырдың көрнекті қоғaм қaйрaткері, жырaуы, бaтыры Aқтaмберді Сaрыұлының толғaулaрынa лингвистикaлық тaлдaу жүргізілді. Aқтaмберді шығaрмaлaры тіліндегі көріктеу құрaлдaрының бірі-теңеудің қолдaнылу ерекшелігі ...
 • Аманбай, Ə.А.; Зəуірбеков, Н.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Математика біздің өмірімізде жəне қоғамымызда өте маңызды. Дегенмен, математиканың геймификациясы сирек кездеседі. Бұл зерттеу Gimkit деп аталатын оқу математикалық ойынының дамуын ұсынады. Бұл викториналық сұрақтарға жауап ...
 • Sainova, A. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  The article explores the impact of digital technology on the quality of education in 11th grade mathematics classes. It analyzes the role of information and communication technologies in improving teaching practices and ...
 • Канапина, С.Г.; Айтқазы, Ə.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Əбіш Кекілбаев жазушы, сыншы, публицист, саясаткер, мемлекет жəне қоғам қайраткері. Жазушының белгілі «Елең алаң» туындысы өзінің бай, қазақи сөздік қорымен ерекшеленеді. Бұл қорды толықтыратын сөз қазынасы – фразеологизмдер. ...
 • Зияева, Г.К.; Тулеубаев, Ж.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Мақалада əр түрлі топырақ қоспаларының қызғалдақтың Голден Парад(Golden Parad), Барселона(Barcelona), Роман Империя(Roman Empire), Династия (Tulip Dynasty), Барэ Альта(Tulip Barre Alta) түрлерінің биометриялық жəне ...
 • Пережогин, Ю.В.; Бородулина, О.В.; Курлов, С.И. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Впервые приводится список дикорастущих растений Костанайской области. Он представлен 1145 видами из 452 родов и 101 семейства.
 • Бекбосынова, А.Х.; Ернешбаева, А.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Асан Қайғы дəуірінің Қазақ хандығының құрылуымен тұспа-тұс келуін үлкен жетістік дер едім. Себебі, Алтын Орданың күйреуін көрген Асан Қайғы кемел, дана, ойлы тұлға дəрежесіне жеткенде саяси үлкен тəжірибесі бар тұлғаға ...
 • Макамбетова, К.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  В течение нескольких последних десятилетий сфера информационных и компьютерных технологий шагнула далеко вперёд. Технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, и уже довольно сложно представить современного человека ...
 • Акпанбетова, А.Қ.; Егинбаева, А.Е.; Ахметова, Э.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Соңғы жылдары елімізде білім беру үдерісі түрлі реформаларға ұшырап келеді. 2017 жылы халықаралық тəжірибені ескерумен ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) өткізу форматы да өзгертілді. Енді мектеп бітіруші түлектер мектеп бітіру ...
 • Кудабаев, Д.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  В данной статье приведен анализ данных статистике демографической ситуации в Костанайской области по сравнению со статистическими данными по Казахстану. Выделяются положительные черты, такие как большее количество браков ...
 • Мурзакаева, З.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Миграция является одной из важнейших составляющих развития демографической системы. Таким образом, миграция населения изменяет не только половой и этнический состав населения, но и качество человеческого капитала. ...
 • Молдашов, Н.О.; Бисенов, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Мақала ХХ ғасырдағы экономика ғылымының дамуына үлкен ықпал жасаған ұлы ағылшын экономисті Джон Мейнард Кейнстің еңбегіне арналған. Кейнс теориясы сол кезде ең өзекті де нақты болып саналатын, ал дəлірек айтқанда 1929-1933 ...
 • Мырзағалиева, К.М.; Нұрсұлтанова, А.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Тəңірберген Молдабай Малға жарлы болса да, Айтар сөзге, тілге бай… Сөйлер сөзге келгенде, Орынбордың алдында, Тағалаған жорғадай, - деп басталатын қазақтың ойнақы, күлдіргі, еркін құйылып, сан құбылатын ерке де, ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Мəлікзада, А.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Бақыт ұғымын əр адам əр түрлі түсінетіні анық. Берілген мақалада ойшыл-ғұлама Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанындағы «Бақыт» концептсінің мəн мағынасын ашуға бағытталған. Сонымен қоса, өзге де ойшылдардың бақыт жайлы ...
 • Гноевая, Д.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  В данной статье рассматривается применение игрового моделирования на уроке с целью создания среды, в которой учащимся предоставляется возможность активно и личностно развиваться, применять свои знания и навыки на практике, ...
 • Гладов, Ю.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Статья посвящена сущности инженерного дела: в ведущей роли инженерного дела в развитии общества; в круге инженерной деятельности при решении множества инженерных задач, возникающих в жизни общества; в широкой специализации ...
 • Аяганова, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  В статье рассматривается развитие дистанционного обучения в мировой практике; исследована сущность и современное содержание понятий «дистанционное обучение» и «дистанционное образование»; изучены принципы дистанционного ...
 • Досмурзинов, Р.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  В статье, имеющий характер обзорного исследования, раскрываются особенности истории исламской религии на территории Казахстана. Автор статьи, выделяя несколько этапов развития исламского вероучения, отмечает, что ислам ...
 • Гладов, Ю.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Статья посвящена истории развития инженерного образования и человеческого капитала в России. Выявлено, что основной движущей силой в развитии экономики любой страны является человеческий капитал (инженер), опирающийся ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Нақыпбекқызы, Н.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Өткен ғасырларда көк түріктердің бүтіндігі, берекесі үшін жан қиған батырлар аз болмады. Солардың бірі түркі халықтарының бабасына айналған, өз дəуірінде ерлік істері үшін «көк түркінің көк семсері» атанған атақты батыр - ...

Search DSpace


Browse

My Account