DSpace Repository

Вестник КГПИ 2022 №1

Вестник КГПИ 2022 №1

 

Recent Submissions

 • Жанайдарова, А.Ш.; Ахметова, Э.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Toпонимиканың көшe атауларын қарастыратын саласы – гoдонимдeр. Қaзіргi таңда елімізде көптеген атауларды өзгерту қажет деген сөздерді естиміз. Oның бiр себебі, сoнау Кeңес үкімeтінiң тұсындa көшелергe бeрiлген aтаулaрдан ...
 • Нурсеитова, А.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  В данной статье рассматривается роль учебной дискуссии как метода обучения общению студентов казахских отделений университета на занятиях по русскому языку. Анализ психолого-педагогической литературы и обобщение личностного ...
 • Karymsakova, A.E.; Kasymova, A.M. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  This article contains information about the use of educational portals in This article contains information about the use of educational portals in teaching the subject «Computer Science» in a secondary school. The current ...
 • Шолпанбаева, Г.А.; Сатбаева, А.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайына негізделген білім беру үдерісін басқару үлгісінің қажеттілігі. «Инновациялық білім беру үдерісін басқарудың педагогикалық шарттары» аттыэксперименттік тəжірибе жұмысы М.Əуезов ...
 • Ерманова, С.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Бұл мақалада қазаққа қасиетті «қара» сөзінің қадір қасиеттінің мəн – мағынасы кең көлемде қолдану жағы ашылып көрсетілген. “Қара” түр-түс атауларының қолданысына қарай білдіретін мағынасы да өзгеріп отыратындығы анық ...
 • Қанапина, С.Ғ.; Қуанышбаева, Г.Ш. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Тілдегі теңеулер – бүгінгі ұлттық əдеби тілдегі бағзы заман өмірінің адам санасындағы ұқсату белгісінің көркемдік қуаты. Берілген мақала Тұтқабай Иманбековтың «Үлкен үй» романындағы теңеулердің этнолингвистикалық қолданысын ...
 • Қанапина, С.Ғ.; Исмагамбетова, Ж.Б.; Омарова, Д.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Теңеу – көркем мəтінде көрнекті орын алатын əсерлі сөз жəне затты, нəрсені, құбылысты немесе солардың белгісін, қасиетін, сапасын көрсететін көркемдік ұғым жəне көркем ойлаудың ұлттық ерекшеліктері жинақталған категория. ...
 • Канапина, С.Ғ.; Мешітбай, А.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Мақалада жазушы Тахауи Ахтановтың «Махаббат мұңы» хикаятындағы диалект сөздердің қолданыс ерекшелігі қарастырылады. Қазақ тіл біліміндегі диалект сөздердің зерттелу жайы да сөз етіледі. Шығармада қолданыс тапқан диалект ...
 • Оспанұлы, С.; Мырзағалиева, К.М.; Сатбаева, А.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Кешегі Кеңес дəуірінде Алаш қайраткерлерінің белді өкілдерінің бірі Ғазымбек Бірімжанов жайында сөз қозғауға, жазуға тыйым салынды. Ахмет ағай, Ғазымбек Елден шетке кетіп жүр, Отанға қызмет етіп жүр. Қазақтың қамы ...
 • Нурсеитова, А.К.; Алпамыс-Батырулы, Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  В данной статье рассматриваются лингвокультурные особенности топонимии Нур-Султана, столицы Республики Казахстан. Из топонимов города Нур-Султана особенно примечательной является следующая семантическая группа – названия ...
 • Қанапина, С.Ғ.; Жақсылық, А.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Мақалада жазушы С.Мұқановтың «Сұлушаш» романындағы эпитеттердің этнолингвистикалық қолданысы қарастырылады. Сонымен бірге эпитеттерді зерттеуге арналған ғылыми еңбектердегі ғалымдардың тұжырымы беріледі. Шығармадағы қолданыс ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Кенжебай, Л.А.; Еркенова, А.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2022)
  Ұлттың рухы мен елжандылығын, елге деген сүйіспеншілігін, адамзатқа деген мейірбандылығын оятатын, патриоттық сезімін күшейтетін құралдың бірі – көркем əдебиет. Əдебиет əлемінде өзіндік орны бар, поэзия пырағының бірі – ...