DSpace Repository

Материалы международной научно-практической конференции к 180-летию Ы.Алтынсарина "Просветительские идеи Ы.Алтынсарина: истоки, развитие, современность"

Материалы международной научно-практической конференции к 180-летию Ы.Алтынсарина "Просветительские идеи Ы.Алтынсарина: истоки, развитие, современность"

 

Recent Submissions

 • Хусаинов, С.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  В статье рассматривается творчество поэта-просветителя Акмуллы, который оставил целую главу в духовной истории башкирского народа и оказало значительное вляиние на развитие общественной мысли и культуры других тюркоязычных ...
 • Халыкова, Г.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Бұл мақалада Қазақ халқының ұлы ағартушы-ұстазы Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық идеялары туралы айтылады. Сонымен қатар оның идеяларының қазіргі заманмен үндесуі, сабақтастығы да мақаладан көрініс табады. Ыбырай ...
 • Турсынбаев, А.З. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Бұл мақалада ауыл мектептерінің өзекті мəселелері қарастырылған. Анықталған проблемалар əлеуметтік-мəдени жəне экономикалық дағдарыс жағдайымен байланысты. Олар инновациялық жобаларды іске асыруды қиындатады. Бұл ...
 • Тлеубаева, З.Б.; Аманова, М.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  «Ыбырай Алтынсарин жəне оның ағартушылық мұрасы» мақаласында Ыбырайдың философиялық-педагогикалық мұрасының білім беруді дамытудағы рөлі қарастырылады. Ыбырай Алтынсарин еліміздің білім саласына улкен улес қосқан, алғашқы ...
 • Тасмаганбетова, Р.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  В статье изложен вклад педагога, просветителя Ибрая Алтынсарина в образование казахских детей, в учебно-воспитательную работу в школах.Особое внимание уделено идеи народной педагогики, мыслям и взглядам великого учителя, ...
 • Тапашев, М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Мақалада «Мəңгілік ел» идеясының қайнар – бастауларына, арғытүп белгілерінежіті назар аударылып, жан – жақты талдау жұмыстары жасалған. Көне дəуірден бастау алатын мəңгілік ел идеясының жыраулық, ақындық поэзияда сабақтаса ...
 • Сүтжанов, С.Н.; Сарсенбаева, Б.Ғ.; Курмангожаева, Э.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Мақалада Ыбырай Алтынсарин мен Алашорда қозғалысының көрнекті өкілдерінің ағартушылық бағыттағы ұстанымдары, ұлт мүддесі жолындағы ой-пікір үндестігі сөз болады. Нақтылай айтқанда, қазақ балаларын сауаттандырып, халқымызды ...
 • Сəрсекей, Г.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Мақалада Торғай өңірі ақындардың, əншілермен күйшілердің, жыршылардың туын тіккен қасиетті жері туралы айтылады. Ыбырай Алтынсариннің ұлы ұстаз, педагогтің көзінің тірісінен бастау алған 1864-1895 жылдар аралығында Торғай ...
 • Сафронова, А.Н.; Стеценко, О.С.; Кобжасаров, Т.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  В статье раскрывается жизнь казахского просветителя Ибрая Алтынсарина. Вид его деятельности и творчества. Его вклад в культуру, образование, науку и литературу Казахстана. Историческая ценность публицистического наследия ...
 • Сактаганова, И.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Бұл мақалада ұлт мақтанышы Ыбырай Алтынсариннің ұстаздық жолы туралы айтылған. Ы.Алтынсарин қазақ балаларын оқыту, қол өнер училищелерін ашуы туралы сөз етіледі. Сонымен қатар, сол оқу орындары үшін жазған оқу құралдары ...
 • Ramazanova, A.A.; Moldahmetova, Z.K. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Shown and demonstrated Ibrai's long way in the field of pedagogy. The article tells about the contribution of I. Altynsarin to the Kazakh literature, the spiritual culture of the Kazakh people, as well as the influence ...
 • Өтелбаева, С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  ХІХ ғасыр қазақ тарихындағы қиын кезеңінде найза мен қылыштың күні өткенін сезген ағартушы Ыбырай Алтынсарин өркениеттің көшіне кемел білім мен кенен ғылым арқылы ғана ілесе отырып, Тəуелсіздікке қол жеткізудің жалғыз ...
 • Оспанова, Л.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Статья посвящена просветительской деятельности Ибрая Алтынсарина. Раскрываются особенности становления и развития народного образования в казахском крае. Рассматривается роль философско – педагогического наследия Ибрая ...
 • Насрединова, А.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Ы.Алтынсариннің адамгершілік-этикалық қағидалары əлі де маңызды. Ы.Алтынсариннің адамгершілік көпқырлы іс-əрекетінің мəні педагог-ағартушы, оқытушы ретінде адам өмірінің бақытының мағынасы жоғары моральдық тұлғаны тəрбиелеу ...
 • Молдахметова, Н.А.; Молдахметова, А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері – Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында жəне ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған мəңгілік өшпес мұра.
 • Қоңыратбай, Т.Ə. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Мақалада Ыбырайдың жеке басы, тұлғалық сапасы да білім мен сенімнің синтезіне негізделгені көрсетілген. Ол – діни білім мен ғылыми білімнің иесі.
 • Кзылбаева, Г.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Əрбір қазақстандыққа оның есімі бала кезінен таныс. Халық жады оны ұлы деп атады. Мұғалім, ғалым, жазушы, ағартушы. Ы.Алтынсарин Қостанай жерінде алғашқы қадамдарын жасады, ол көптеген танымал қазақ əдебиетшілерін, ...
 • Аймағамбетұлы, Р. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Мақалада Ы.Алтынсарин еңбектерінің қазіргі қоғамдағы білім мен тəрбие мəселелерінде алатын орны талданады. Мектеп оқушыларының тəрбиесі мен білім алу жолындағы ағартушы шығармаларының орны көрсетілген. Ұлы ағартушының ...
 • Абишева, Ш.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Аннотация: в данной статье описываются пути развития функциональной грамотности учащихся через применение современных педагогических технологий на уроках географии. Даются общие понятия и раскрыты общие методологические ...
 • Абиль, Е.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021-09-29)
  Современный российский исторический дискурс рассматривает казахскую национальную систему образования 19 века как объект воздействия российско-имперской системы и результат «аккультурационных» стратегий российских властей. ...

View more