DSpace Repository

Вестник КГПИ 2021 №3

Вестник КГПИ 2021 №3

 

Recent Submissions

 • Есіркепова, К.Қ.; Кенжебай, Л.А.; Бекетаева, А.А.; Миранбек, Д.Д. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада антонимдердің шығу төркіні, түрлері зерттеуші ғалымдардың айтып кеткен ой-пікірлері жайлы сөз қозғалады. Сондай-ақ Əзілхан Нұршайықовтың «Махаббат, қызық мол жылдар» романындағы антонимдердің стильдік қызметі ...
 • Алипбаева, Г.А.; Нурова, А.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье раскрывается социальная значимость профессии педагога-дефектолога в обществе. Обращается внимание на уникальность и востребованность данных выпускников КРУ имени А.Байтурсынова для работы с детьми с особыми ...
 • Брагина, Т.М.; Борисова, Е.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В настоящей работе приведен анализ лекарственной флоры памятника природы местного значения на территории Мендыкаринского района Костанайской области как эталона сохранения видового и генетического разнообразия. В составе ...
 • Balzhanova, А.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  The article explores the issue of developing students` learning skills (4Cs): critical thinking, communication, collaboration, creativity. These skills are included in the list of competencies of 21st century and students ...
 • Балтабай, Д.Ө.; Ибраева, Р.Ж.; Бекмухамбетова, Л.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада деңгейлеп оқыту арқылы дене шынықтыру сабақтарын ұйымдастыру туралы жазылған. Бұл технологияда бірінші орында оқушы тұрады жəне өз бетімен білім алудағы белсенділігіне аса назар аударылды. Бүгінгі таңда еліміздің ...
 • Сафаргалиева, Г.Н.; Жумекенова, Д.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада оқушылардың дене тəрбиесін жақсартудағы бағыттардың бірі-оқыту мен тəрбиелеу процесін оңтайландырудың маңызды шарты ретінде дене шынықтыру сабақтарында сараланған əдісті қолдану қазіргі таңда өзекті екені ...
 • Пережогин, Ю.В.; Ерохин, Н.Г.; Букубаева, А.Р.; Досекин, А.Б.; Жолдыбек, М.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В процессе изучения эндемичных видов родов Jurinea и Taraxacum Республики Казахстан было выявлено, что из 26 видов, отмеченных во «Флоре Казахстана» эндемиками для рода Jurinea и 22 видов для рода Taraxacum только 19 и ...
 • Пережогин, Ю.В.; Ерохин, Н.Г.; Петров, Г. Д. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В процессе изучения эндемичных видов семейства Яснотковые (Lamiaceae) Республики Казахстан было выявлено, что из 46 видов, отмеченных во «Флоре Казахстана» эндемиками только 26 таковыми являются. Полученный в результате ...
 • Брагина, Т.М.; Бойко, И.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной работе впервые приводятся морфометрические показатели популяции речного рака озера Кулыколь (Камыстинчкий район Костанайской области), входящего в список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарских ...
 • Богданов, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье рассматриваются законодательные инициативы по совершенствованию судебно-экспертной деятельности, вытекающие из Концепции правовой политики Казахстана. В настоящее время судебно-экспертная деятельность в стране ...
 • Алипбаева, Г.А.; Нұрғабыл, Р.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бүгінгі таңда жалпы білім беретін орта мектеп жаңа қоғам мектебі, болашақ мектебі, яғни саналы халықтық мəдениетке бағыт-талған, баланың жеке басының дамуына, жеке тұлға болып қалып-тасуына жағдай жасайтын, бəсекеге ...
 • Пережогин, Ю.В.; Бородулина, О.В.; Букубаева, А.Р.; Досекин, А.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В процессе изучения эндемичных видов родов Cousinia Cass., Hieracium L. и Tragopogon L. Республики Казахстан было выявлено, что из 60 видов рода Cousinia только 9 являются эндемичными. Из 25 видов рода Hieracium и 25 видов ...
 • Қабыл, Т.Т.; Шилов, И.А.; Бекмухамбетова, Л.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада тірек – қимыл аппараты бұзылған адамдарға арналған пауэрлифтинг штанганы жатып сығымдау əдістемесінің ерекшеліктері туралы жазылған. Теориялық дайындық мүгедек спортшыларды дайындауда маңызды мəнге ие. Жаңа ...
 • Оспанұлы, С.; Мырзағалиева, К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  «Шоқанның таланты телегей-теңіз, оның ғалымдық өрістері ұлан-байтақ биіктерге серпіліп жатады» [1,6 б.], – деп Ғабит Мүсірепов айтқандай, Ш.Уəлиханов жан-жақты, талант иесі. Ол – əдебиетші, əдебиеттанушы, тарихшы, географ, ...
 • Хамзина, К.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада ұлттық тəрбие ісіндегі тал бесіктен жер бесікке жеткенге дейінгі салт, дəстүр, əдет-ғұрып үлгілері мен өнегелері қарастырылады. Халық педагогикасы ғылыми педагогиканың ережелері мен заңдылықтарының қалыптасуынан ...
 • Оспанұлы, С.; Мырзағалиева, К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қазақтың жеті кереметінің бірі – домбыра. Мақалада осы қарапайым музыкалық аспаптың атауының қайдан шыққаны, тарихы, пернелерінің ел арасында орныққан дəстүрлі атаулары, домбыра күйлеріндегі қағыстар, оны ерекше қадірлеп, ...
 • Бекмагамбетов, Р.К.; Абасов, Н.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Данная статья представляет собой историографический обзор источников и литературы по изучаемому вопросу. В статье представлены этимология термина, история употребления термина тат, историческая трансформация смысла данного ...
 • Қанапина, С.Ғ.; Наби, Т.Б.; Жетписбай, С.Б.; Қабдрахим, Ұ.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қазақ ауыз əдебиетінің ғасырлар бойы халықпен бірге өмір сүріп, атадан балаға мұра болып келе жатқан бай саласының бірі – қазақтың мақал-мəтелдері. Берілген мақала Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романындағы мақал-мəтелдердің ...