DSpace Repository

Вестник КГПИ 2023 №2

Вестник КГПИ 2023 №2

 

Recent Submissions

 • Макамбетова, К.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  В течение нескольких последних десятилетий сфера информационных и компьютерных технологий шагнула далеко вперёд. Технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, и уже довольно сложно представить современного человека ...
 • Аманбай, Ə.А.; Зəуірбеков, Н.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Математика біздің өмірімізде жəне қоғамымызда өте маңызды. Дегенмен, математиканың геймификациясы сирек кездеседі. Бұл зерттеу Gimkit деп аталатын оқу математикалық ойынының дамуын ұсынады. Бұл викториналық сұрақтарға жауап ...
 • Sainova, A. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  The article explores the impact of digital technology on the quality of education in 11th grade mathematics classes. It analyzes the role of information and communication technologies in improving teaching practices and ...
 • Қалымбетова, Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Сыныпта талқылау кезінде оқушылардың ойын қабылдау мұғалімдерге аса күрделі мəселе болып отыр. Оқушылардың ойы ақылға қонымды əрі тиімді болса, керек орында жəне уақытында айтылған ойдың дұрыстығына көз жеткізілсе, онда ...
 • Ерланова, Ұ.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  2009-2022 жылдар аралығындағы PISA (International Student Assessment) зерттеуіндегі Қазақстандық15-16 жастағы оқушылардың көрсеткіштерін ескере отырып, практиктер үшін оқу ресурсы ретіндематематикалық сауаттылықты дамыту ...
 • Смағұл, М.Ө.; Молдашов, Н.О. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Бұл мақалада Қазақстандағы əлеуметтік кəсіпкерліктің қалыптасу мəселелері қарастырылады. Бүгінгі таңда Қазақстандағы əлеуметтік кəсіпкерлік дамудың бастапқы сатысында тұр жəне мемлекет тарапынан жеткілікті қолдаудың болмауы, ...
 • Мурзакаева, З.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Миграция является одной из важнейших составляющих развития демографической системы. Таким образом, миграция населения изменяет не только половой и этнический состав населения, но и качество человеческого капитала. ...
 • Кудабаев, Д.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  В данной статье приведен анализ данных статистике демографической ситуации в Костанайской области по сравнению со статистическими данными по Казахстану. Выделяются положительные черты, такие как большее количество браков ...
 • Қамит, Б.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Қоршаған орта флорасының қала тұрғындарының жағдайын оңтайлы қалыптастыруға мүмкіндік береді. Өсімдіктер негізінен атмосфералық ауа ластануынан жəне қоршаған ортадан жəне антропогендік, техногендік факторлардан келетін ...
 • Зияева, Г.К.; Тулеубаев, Ж.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Мақалада əр түрлі топырақ қоспаларының қызғалдақтың Голден Парад(Golden Parad), Барселона(Barcelona), Роман Империя(Roman Empire), Династия (Tulip Dynasty), Барэ Альта(Tulip Barre Alta) түрлерінің биометриялық жəне ...
 • Брагина, Т.М.; Абенова, А.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  В данной статье рассматриваются результаты фенологических наблюдений над модельными видами стадных и нестадных видов саранчовых в подзоне засушливых разнотравно-ковыльных степей на примере Аулиекольского района Костанайской ...
 • Молдашов, Н.О.; Бисенов, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Мақала ХХ ғасырдағы экономика ғылымының дамуына үлкен ықпал жасаған ұлы ағылшын экономисті Джон Мейнард Кейнстің еңбегіне арналған. Кейнс теориясы сол кезде ең өзекті де нақты болып саналатын, ал дəлірек айтқанда 1929-1933 ...
 • Егинбаева, А.Е.; Жанайдарова, А.Ш.; Сайлау, С.О. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Бұл мақалада оқушыларды тəрбиелеудегі өлкетану жұмыстарының білім беру мен тəрбиелеуді өмірмен байланыстыратын маңызды құрал екенін көрсетіп отыр. Мақалада мектептегі өлкетану жұмыстары арқылы оқушылардың туған жерге деген ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Нақыпбекқызы, Н.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Өткен ғасырларда көк түріктердің бүтіндігі, берекесі үшін жан қиған батырлар аз болмады. Солардың бірі түркі халықтарының бабасына айналған, өз дəуірінде ерлік істері үшін «көк түркінің көк семсері» атанған атақты батыр - ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Махшатова, К.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Қорқыт ата бүкіл түркі халықтарына ортақ ойшыл, жырау, қобызшы. Берілген мақалада Қорқыттың өмір сүрген кезеңдерінің ақиқаты мен аңызы, оның ерекшеліктері, айырмашылықтары мен ұқсастықтары қарастырылды. Сонымен қатар, ұлы ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Мəлікзада, А.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Бақыт ұғымын əр адам əр түрлі түсінетіні анық. Берілген мақалада ойшыл-ғұлама Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанындағы «Бақыт» концептсінің мəн мағынасын ашуға бағытталған. Сонымен қоса, өзге де ойшылдардың бақыт жайлы ...
 • Безаубекова, А.Д.; Бейбітова, Н.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  А.Байтұрсынұлының қазақ тіл білімінің өзге салаларындағы еңбегі бір төбе болса, əліпби, жазу теориясы, емле жайындағы еңбегі бір төбе. Мақалада емлені əлді жəне əлсіз позицияға қойып тексеру əдістері арқылы негіздейтін ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Жумабаева, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Мaқaлaдa ХVІІІ ғaсырдың көрнекті қоғaм қaйрaткері, жырaуы, бaтыры Aқтaмберді Сaрыұлының толғaулaрынa лингвистикaлық тaлдaу жүргізілді. Aқтaмберді шығaрмaлaры тіліндегі көріктеу құрaлдaрының бірі-теңеудің қолдaнылу ерекшелігі ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Айтқазы, Ə.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2023)
  Шал ақын шығармашылығында əйелдер тақырыбына арналған біршама өлеңдер орын алған. «Жақсы» мен «жаман» қыздар, келіндер, əйелдерді суреттеуде Шал ақынның өзіндік ерекшелігі байқалады. «Қaтын» сөзінің мaғынaсы өлең жолдарындағы ...