DSpace Repository

СЕКЦИЯ 2. ҒЫЛЫМ МЕН ТЕХНИКАНЫҢ ДАМУЫ: ЖАҢА ИДЕЯЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР / РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: НОВЫЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СЕКЦИЯ 2. ҒЫЛЫМ МЕН ТЕХНИКАНЫҢ ДАМУЫ: ЖАҢА ИДЕЯЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР / РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: НОВЫЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 

Recent Submissions

 • Сеилова, А.М.; Новак, Ю.О. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье рассматриваются проблемы артериального давления при физической нагрузке студентов. Проанализированы особенности сердечно-сосудистой системы студентов 3 курса специальности 5В060700 – Биология Костанайского ...
 • Жаксылыкова, А.; Абатов, Н.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Əдетте əртүрлі жағдайларда нақты жүйелердің мінез-құлқын бақылау немесе осы жүйелерді өзгерту қиын, кейде мүмкін емес. Модельдер бұл мəселені шешуге көмектеседі. Жүйенің моделін құра отырып, сіз оның бастапқы күйіне бірнеше ...
 • Медетов, А.А.; Исинтаев, Т.И. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  За исключением нескольких случаев, все типы валов обрабатываются с помощью центральных станков, и в этом случае технология состоит из следующих операций: нарезка заготовок, нарезание концов и центрирование, дальнейшая ...
 • Досымбекова, А.Қ.; Кантуреева, М.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Сіз өзіңіздің веб-сайтыңыздағы жұмыс статистикасы арқылы студенттерді жұмысқа орналасу перспективаларын көрсетуге болады. Бұл статистика сіздің оқу орныңыздың студенттерді кəсіби қызметке қалай дайындайтындығы туралы үлкен ...
 • Коккузова, Д.Б.; Жиентаева, К.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье рассматриваются трудности патриотического воспитания в Казахстане. Патриотическое воспитание молодежи – это часть государственной молодежной политики страны. Являться патриотом своей страны – всегда большая честь ...
 • Узакбаева, У.Г.; Фазылова, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада 5 сынып оқушыларының өзін-өзі немесе бір-бірін бағалауы, оның білім беру процесіндегі алатын орны, математика сабағында критериалды бағалаудың кейбір мысалдары көрсетілген.
 • Талғатұлы, А.; Фазылова, А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мектеп геомерия курсын оқытудың өзіндік қиындықтары бар. Əсіресе, стереометрияның алғашқы сабақтарынан бастап кездесетін қиындықтар жоғарғы сыныптарда сабақ беретін əрбір математика мұғаліміне таныс. Стереометрия аксиомаларымен ...
 • Болат, Е.Б.; Калиев, Б.К.; Епифанова, С.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье изложена реализация программы ERASMUS+ проекта «SAGRIS» в казахстанских вузах преподавателями Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова на примере анализа зарубежного опыта в ...
 • Жақсылық, Е.Ж.; Фазылова, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Өзіндік қызмет – бұл мұғалімнің қатысуынсыз орындалатын жұмыс, бірақ оның тапсырмасы бойынша, бұл үшін арнайы берілген уақытта, бұл ретте оқушылар өз күш-жігерін жұмсай отырып жəне қандай да бір нысанда ақыл-ой немесе ...
 • Жумабай, Г.Н.; Доспулова, У.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Жобалау қызметі математиканы оқытуда өте тиімді əдіс болып табылады. Бұл əдіс оқушыларды бір жалпы мəселені шешуде белсенді танымдық жəне шығармашылық бірлескен іс-шараларға тартуға негізделген. Оқушы теориялық тұрғыдан ...
 • Калелова, А.Г.; Раисова, Г.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада мектеп курсының математикасында геометриялық есептерді туындының көмегімен функцияны экстремумын анықтау арқылы шешу мəселесі қарастырылған.
 • Ерназарова, У.А.; Раисова, Г.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада орта мектеп алгебрасы курсында білім алушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамыту мəселесі қаралды.
 • Еркен, Ə.Б.; Байманқұлов, Ə.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Жұмыста қанықпаған топырақтағы жылу алмасу процесінің кері есебі зерттеледі. Шеткі жағдайлары бар жалпыланған жылу өткізгіштік коэффициентін анықтаудың математикалық моделі қарастырылады. Жер бетіндегі топырақ пен ауа ...
 • Аймаханова, А.Р.; Демина, Н.Ф. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Одно из важнейших задач школы является формирование творческого мышления учеников. Процесс мышления начинается с возникновения затруднений, появления неясностей, парадоксов, проблем. Одним из методов активизации познавательной ...
 • Токмагамбетов, А.Қ.; Байманқұлов, Ə.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қанықпаған аймақта ылғалдың қозғалуының сызықты емес моделін қолдана отырып, дифференциалдық теңдеудің ең жоғары туындысы кезіндегі коэффициентін жəне топырақтың диффузиялық коэффициентін есептеу əдісі жасалды. Мақалада ...
 • Мэлсова, Н.Ш.; Махатова, В.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада пайдаланушыларды аутентификациялау, рұқсатсыз қараудан қорғау үшін пайдаланушы деректерін шифрлауға деректер базасының серверлерінде криптографиялық əдістерді пайдалану талқыланады. Кестелерге жолдар салынған ...
 • Айтмухан, Д.А.; Байманқұлов, Ə.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада еркін тербелістерді талдаудың негізгі модельдерінің бірі болып табылатын Ван дер Полдың дифференциалдық теңдеуі қарастырылады.
 • Жанат, С.; Раисова, Г.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Бұл мақалада модуль ұғымы жəне модуль ішіндегі теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуді орта мектепте оқыту арқылы оқушыларға есеп шығартуды жетік меңгерту, олимпиядаларда басқа сынақтарда қолдануды үйрету қарастырылады.
 • Шнарбаева, А.Б.; Баязитова, И.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье показана все возрастающая роль информации и информационных технологий в развитии современного общества. Рассмотрена хронология становления парадигмы информационного общества о том, что информационные технологии ...

View more