DSpace Repository

«ПОКОЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ: ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

«ПОКОЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ: ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Recent Submissions

 • Мадиева, Т.С.; Жакаева, С.Ə. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мерекелер мен ойын-сауық-бұл баланың өміріндегі жарқын жəне қуанышты оқиғалар. Əр түрлі өнер түрлерін біріктіре отырып, олар балалардың сезімдері мен санасына үлкен əсер етеді. П.Крупская: "балаға өз ойлары мен сезімдерін ...
 • Нұрмұхамбетова, Г.А.; Жакаева, С.Ə. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Оқушыларға қосымша білім беру жүйесіндегі заманауи музыкалық білім берудің мақсаты – ең алдымен баланың жеке басын дамыту, оның шығармашылық мүмкіндіктерін анықтау, физикалық жəне психикалық денсаулығын сақтау болып ...
 • Гришакин, А.В.; Амантаева, А.Б. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Сейчас, в период свободного выбора политических позиций и в целом плюрализма мнений среди социальной группы, состоящей преимущественно из людей 16-29 лет, то есть молодежи и в особенности студентов, изучение политического ...
 • Абуталибов, А.Б.; Абдрахманова, С.А.; Жапарова, К.Г. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данном материале наглядно, выпукло и доказательно раскрыта мысль о приходе нового поколения, мультикультурного, всесторонне развитого, с новым критическим мышлением, новым подходом и открытым умом, готового к вызовам ...
 • Шмит, В.Р.; Ельчищева, О.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье описываются результаты дипломного исследования, направленного на определение отношения студентов КРУ имени А.Байтурсынова к новым условиям обучения в период карантина.
 • Харламова, А.В.; Бектурганова, Р.Ч. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье представлены результаты эмпирического исследования ценностных ориентаций студентов педагогического института имени У. Султангазина. В рамках проведения исследования рассматриваются вопросы определения ценностных ...
 • Кусымбаева, Д.Ф.; Омарова, З.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье рассматриваются вопросы, специфика и готовность перехода населения с казахского алфавита на латинскую графику на основе собственного исследования. Автор указывает на существующие нюансы новшества, а также ...
 • Ковусова, С.; Калдыкозова, С.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье рассматриваются вопросы употребления формул приветствия русского в студенческой среде. В статье описаны основные речевые формулы приветствий русского и казахского языков.
 • Терехова, В.В.; Агеева, С.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В современном обществе физическая культура и спорт занимают важнейшее место в формировании личности студенческой молодежи. Немаловажной проблемой является формирование мотивации студентов к занятиям физической культуры. В ...
 • Омарова, Д.А.; Елемисова, А.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада ЖОО студенттерінің кəсіби бағыттылығын қалыптастыру мəселелері қарастырылады. Жаңа буын студенттерінің кəсіби бағдарлауының негізі жоғары оқу орны есептелгесін, олардың алдында жаһандық проблемалар туындауы жайлы ...
 • Иваненко, В.С.; Курепин, В.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье рассматриваются характеристики ценностных ориентаций как центральных компонентов психологической структуры личности; рассмотрены актуальные проблемы трансформаций ценностных ориентаций украинской молодежи в ...
 • Сəлім, Ж.Е.; Елемисова, А.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қазақстандық жастардың өкілдері достықты бағалайды, жеке басын жəне қадірқасиетін құрметтейді, олардың отбасылық құндылықтары, толеранттылық пен прагматизм жоғары бағаланады. Жастар қоғамдастығын, Қазақстандағы жас буын ...
 • Сакенова, С.С.; Мырзағалиева, К.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Тіл – елші. Халық пен халықты жақындастырып, табыстырады. Бір таң қаларлық жайт – туысқан тілдес түрік тектес халықтардың, өзге орыс, украин, ағылшын, үнді, неміс т.б. халықтар тілінде бір-бірімен үндес, тамырлас, мағыналас ...
 • Рыщанова, У.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье затронуты задачи формирования у молодого поколения духа патриотизма, которые поставлены в программе Главой государства. Юных казахстанцев призывают смотреть на современный мир разумно, и учат отделять ...
 • Мендекинова, А.Т.; Ельчищева, О.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье описаны особенности психоэмоционального состояния студентов, обучающихся на дистанционной форме во время карантина и их адаптации к изменившимся условиям.
 • Хасенова, Ə.; Досова, А.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерінің мақал-мəтелдеріндегі «еңбек» концептісі қарастырылады. Қазақ, орыс жəне ағылшын мақал-мəтелдерін зерттеу арқылы біз тілдері оқытылатын елдердің мəдениетімен ғана емес, сонымен ...
 • Қуанышбаева, Л.Б.; Шаукенов, Ж.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Этносаралық жəне конфессияаралық келісім қазақстандық қоғам тұрақтылығының бұлжымас шарты жəне оның бірлігінің факторы болып табылады, əсіресе жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыстың қазіргі күрделі жағдайында жəне ...
 • Қажиғалиева, Р.Б.; Шаукенов, Ж.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада «Мəңгілік Ел» ұлттық идеясы тұрғысынан азаматтық пен патриотизмді қалыптастырудың маңызы көрсетілген.Азаматтық жəне патриоттық тəрбиенің айқын əлеуметтік бағыты бар, соған байланысты олардың жақындауы, интеграциясы ...
 • Кетебаева, С.Т.; Тогусаева, А.Т.; Шевченко, К.Ю. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье освещаются самые часто встречающиеся проблемы педагогов, связанные со здоровьем. Приведены некоторые результаты исследований и даны рекомендации по их устранению. Также рассмотрена идея создания ежедневника, ...
 • Кальян, В.В.; Ордашева, М.Ж. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье рассматривается вопросы важности и место ценностей в жизни молодых людей. Перечислены основные ценности по исследованию ученых современности. Также автор провел анализ ценностей своего окружения, и дала описание ...

View more