Recent Submissions

 • Кіріспе сөз | Вступительное слово 

  Әбіл, Е.А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
 • «АГРОБИЗНЕС-2020» БАҒДАРЛАМАСЫ 

  Темірбекұлы, К.; Шегенова, Ж.Н. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Беріліп отырған мақалада «Агробизнес-2020» бағдарламасы жайлы айтылады, бұл бағдарлама Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді және ауыл шаруашылығының саласын дамыту үшін жасалған. «Агробизнес-2020» бағдарламасы ...
 • 1916 ЖЫЛҒЫ ҰЛТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТЫҢ ЖАҢА КОНЦЕПЦИЯСЫ 

  Күзембайұлы, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақала институтымызда өткен Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ғылыми-теориялық конференциясында жасалған баяндаманың қысқартылған нұсқасы. Автор аталмыш проблемаға академиялық сипат беріп, оның жаңа концепциясын ...
 • ON PHONOSTYLISTIC STUDY OF UNIVERSITY LECTURE 

  Amirova, E.L.; Matveyeva, N.A. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  The article discusses the features of phonostylistic approach to describing prosody of the sounding text. The focus of the article is on the prosodic characteristics of a university lecture as one of the genres of academic ...
 • МУЗЫКА ПӘНІНІҢ ХАЛЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ РОЛІ 

  Ахметбекова, С.; Хамзина, К.Б. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақалада музыка пәнінің халықтық тәрбие берудегі рөлі жайлы баяндалады. Қазіргі таңда оқу орындарында өнердің басты бір мақсаты – ол адам баласының барлық әрекетіндегі өнер арқылы патриоттық сезімталдыққа жастарды тәрбиелеу ...
 • НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 

  Амантаева, А.Б.; Антаев, Ж.Т.; Разуваева, М.В.; Ярочкина, Е.В. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В данной статье представлен теоретический материал по вопросам формирования правовой системы современного Казахстана. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл и содержание законов, а также деятельность ...
 • НИТРАТ-ИОНДАРЫН ЖАРТЫЛАЙ САНДЫҚ АНЫҚТАУДЫҢ ЭКСПРЕСС ӘДІСІ 

  Ахмет, Д.С.; Таурбаева, Г.О. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақалада жоғары оқу орны студенттері және әсіресе мектеп оқушыларының ғылыми жұмысын жүргізуде пайдалануға болатын қол жетімді, арнайы приборлардың болуын қажет етпейтін әдістеме ұсынылған. Бұл әдістеме нитрат-иондарының ...
 • ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ РОМАНА И.С.ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

  Жаркова, В.И.; Форманюк, Е.В. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В статье выявляются особенности поэтики романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Освещаются такие вопросы, как функциональная и психологическая нагрузка сновидений в художественном мире писателя. Проводится сопоставление фактов ...
 • РАЗРАБОТКА М.К. КОЗЫБАЕВЫМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ 

  Әбіл, Е.А.; Кузембайулы, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Статья является сокращенным вариантом доклада на научно-теоретической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения академика М.К. Козыбаева. Она посвящена вкладу Козыбаева М.К. в разработку методологических проблем ...
 • СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Назарова, С.В.; Шевченко, Л.Я. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В данной статье анализируется роль в учебном процессе таких дисциплин общественного цикла, как социология и политология. Определяется их место в концепции высшего образования Республики Казахстан. Авторами статьи рассматриваются ...
 • ТӘРБИЕ – ТАЛ БЕСІКТЕН 

  Еркін, Қ.; Хамзина, К.Б. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақалада баланы бесікке бөлеу қазақ халқына тән ұлттық құндылық екендігі және бесіктің тәрбиелік ерекшелігі жайлы баяндалады.
 • THE INTEGRATION OF THE MARKETING COMMUNICATIONS AND THEIR ROLE IN THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF AN UNIVERSITY 

  Trifonova, L.I. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Nowadays, there is only a small amount of companies that do not use marketing communications in their activity. Without them, the company becomes as if “deaf and dumb”. The impossibility of communication, of the maintenance ...
 • АКАДЕМИК М.Қ. ҚОЗЫБАЕВ ЖӘНЕ РЕВОЛЮЦИЯҒА ДЕЙІНГІ ҚАЗАҚ ТАРИХЫНЫҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

  Күзембайұлы, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақала академик М.Қ. Қозыбаевтың туғанына 85 жыл толу қарсаңында ұйымдастырылған конференциядағы баяндаманың негізінде жазылған. Автор академик еңбектерінде қазақ тарихының қазан төңкерісіне дейінгі тарихындағы методологиялық ...
 • БЕРІЛГЕН ПОТЕНЦИАЛ ҮШІН КУЗМИННІҢ ҮШІНШІ ИНТЕГРАЛЫ БОЛУЫ ШАРТЫН ТЕКСЕРУ 

  Кенжалиев, Д.И.; Сандал, Б. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Бұл мақалада біз жұлдыздар динамикасының негізгі түсініктерін: қозғалыс теңдеулері, галактика потенциалындағы жұлдыз қозғалысының траеториясы нөлдік жылдамдықтар контурымен анықталатындығын келтірдік. Үшінші интегралдың ...
 • ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА АДАПТИРОВАННОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

  Назмутдинов, Р.А.; Пряхин, Е.А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В статье рассматриваются проблемы социальной адаптации младших школьников. Выявлена соотнесенность явлений «социальная адаптация» и «мотивация учебной деятельности», которая прослеживается в социальной и познавательной ...
 • І. ЕСЕНБЕРЛИННІҢ «АЛМАС ҚЫЛЫШ» РОМАНЫНДАҒЫ ТАБИҒАТ АТАУЛАРЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ТЕҢЕУЛЕРДІҢ ҚОЛДАНЫСЫ 

  Бекбосынова, А.; Міркемел, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Табиғат атауларына байланысты теңеулер – тіл біліміндегі жаңа құбылыс. Ғылыми мақалада табиғат атауларына байланысты теңеулердің ерекшелігі мен шығармадағы қолданысы қарастырылды. Қаламгер І. Есенберлиннің «Алмас қылыш» ...
 • К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ БАТРАХОФАУНЫ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

  Брагина, Т.М.; Рулёва, М.М. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  В данной статье приводятся сведения о составе, распространении и распределении земноводных на территории Костанайской области. Земноводные в регионе относительно слабо изучены. В настоящее время батрахофауна Костанайской ...
 • К ВОПРОСУ ОБ ОБНОВЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 

  Абдимоминова, Д.К.; Жигитов, А.Б.; Комиссаров, С.В. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Целью статьи является актуализация проблем изменения содержания образовательной области «Технология» в соответствии с современными требованиями времени, а также иллюстрация деятельности кафедры «ФМиОТД» по решению данных ...
 • ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ БИЛЕР ИНСТИТУТЫНЫҢ ТАРИХИ БАСТАУЛАРЫ МЕН ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

  Балғабаева, Г.З.; Кенжебай, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Билер институтының құқықтық қатынастардағы рөлін бағалай ке¬ле, олардың (билердің) сот қызметін жүргізген кездегі әділеттілігіне, данышпандығына, көрегендігіне және оған деген халық сенімінің шексіздігіне таң қалмасқа ...
 • ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ ТЕРМИНДЕР ХАҚЫНДА 

  Күзембайұлы, А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Мақала ұлт-азаттық қозғалыстарихында жиі қайталанатын «көтеріліс», «соғыс», «қозғалыс» сөздерінің мәнін ашуға арналған. Автор сөздіктердегі осы терминдердің түсінігін салыстыра зерттей отыра, қазақ тарихындағы ұлт-азаттық ...

View more