DSpace Repository

Вестник КГПИ 2020 №3

Вестник КГПИ 2020 №3

 

Recent Submissions

 • Амантаева, А.Б.; Абдрахманова, Р.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  В данной статье авторами предложена попытка изучения светского государства сквозь призму систем мировоззрения. Светское государство, его природа и содержание определяет характер его познания: философии, теологии, ...
 • Шамитдинов, А.М.; Ташетов, А.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  Мақалада заманауи қоғамда медиақұзыреттілікті қалыптастырудың өзектілігі көрсетіледі, медиақұзыреттілік ұғымының мəні ашылып, оны жоғары оқу орны студенттерінде қалыптастырудың педагогикалық ұстанымдары мен тəсілдері ...
 • Жусупова, Д.Ж.; Тыщенко, Ю.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  Нами была проведена экспериментальная работа по развитию эстетических представлений младших школьников на уроках художественного труда. Для этого мы провели констатирующий эксперимент, разработали и внедрили комплекс заданий ...
 • Amanbayeva, D.B.; Kudritskaya, M.I. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  The article presents a step-by step approach to developing an algorithm for a linguistic research, taken as a part of English teachers’ professional training. Tips for building a research plan are given on the example ...
 • Кушмурзина, Д.Х.; Шамитдинова, Ш.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  Мақалада жаһандану нəтижесінде қоғамдық талаптар əсерінен білім беру саласындағы өзгерістер негізіндегі прогресс барысында туындайтын қажеттіліктерге жауап бере алатын, тиімді үздіксіз педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың ...
 • Балгабаева, Г.З. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  Статья посвящена эффективному использованию элементов технологии критического мышления на уроках истории с целью формирования информационных, коммуникативных, личностных и социально-трудовых компетенции. Основной задачей ...
 • Абдимоминова, Д.К.; Белгібаева, Г.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  Бұл мақалада мектептерге қажетті батик өнерімен сурет салу əдістемесі кеңінен қамтылған, сонымен қатар батик технологиясының шығу жəне даму тарихы қарастырылды, батик өнерінде сурет салу техникасы мен түрлері зерттелді, ...
 • Пережогин, Ю.В.; Ерохин, Н.Г.; Баймаганбетова, К.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  В процессе изучения материалов Гербария Костанайского государственного педагогического университета имени У. Султангазина (KSPI) и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (MW) нами были выявлены 21 ...
 • Пережогин, Ю.В.; Ерохин, Н.Г. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  В процессе изучения материалов Гербария Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (MW) нами были выявлены 23 вида, относящихся к 21 роду из 8 семейств, новых как для флоры Наурзумского государственного ...
 • Брагина, Т.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  Данная работа посвящена обзору видового состава наземных моллюсков – представителей типа мягкотелые (Mollusca) класса брюхоногие (Gastropoda), подкласса легочные (Pulmonata) Костанайской области (Казахстан). В основу работы ...
 • Сейсембай, Т.Т.; Алимбаева, Ж.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  Заманауи ұлттық əліпби – ұлттық жазудың сан жылдар бойы жинақталған тəжірибесінің қорытындысы. Себебі қазақ əліпбиі тек қана фонемаларды таңбалайтын əріптер жүйесі ғана емес, сондай-ақ қазақ жазуын, мəдениетін, тарихын ...
 • Қанапина, С.Ғ.; Туребаева, А.О.; Ахмет, Н.С.; Аманжол, А.Х. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  Мақалада тілдегі қарама-қарсы мəнді лексикалық бірліктердің танымдық болмысына теориялық тұрғыда талдау жасалған. Берілген мақала Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романындағы антонимдердің қолданыс ерекшелігін зерттеуге ...
 • Оспанұлы, С.; Мырзағалиева, К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  Мақалада Ы. Алтынсариннің 1889 жылдан бастап жер мəселесі жөнінде жазып, билер мен əкімдердің парақорлығы мен пəтусыздығы, тұрмыс-тіршіліктің нашарлауы, мал санының азаюы мен халықтың жұтауы, жалым-қоныстың тарылуы,қоныс ...
 • Бермухамбетова, А.А.; Бежина, В.В.; Бакубаева, А.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  В статье представлены коммуникативные стратегии, характеризующие устный дискурс телеведущего и интервьюируемого в жанре телеинтервью; описан комплекс коммуникативных ходов, используемых участниками общения для реализации ...
 • Амирхамзин, Н.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2020)
  Берілген мақала Қостанай облысы төңірегіндегі қасиетті Торғай өлкесінің танымал əндерін жинақтауға арналған. Көптеген танымал əндердің өскелең ұрпаққа берер тəрбиелік мəні ашылған. Бірнеше Торғай композиторларының өмірі ...