DSpace Repository

Browsing Труды преподавателей by Title

Browsing Труды преподавателей by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bekmagambetova, M. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  The course of lectures is devoted to the most important period of domestic history. The process of formation of socio-economic, political and spiritual bases of modern Kazakhstan is considered. It is designed for students, ...
 • Подавец, О.Д. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Учебно-методическое пособие «Plagiarism and ways of itsavoidance» предназначенo как для студентов факультета иностранных языков, так и для всех желающим, кто заинтересован в формировании культуры написания академического ...
 • Bezhina, V.V.; Solovyeva, N.A.; Utegenova, B.M. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  The study manual based on interactive lectures is intended for students of pedagogical specialties studying the course "Professional guidance of the teacher" in English with the aim of forming a general idea about the ...
 • Данилова, В.В.; Белоусова, И.Ю. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Учебно-методическое пособие по воспитательной деятельности предназначено для студентов факультета иностранных языков II и III курсов, также студентов полиязычных групп с целью формирования теоретических и практических основ ...
 • Айтбенова, А.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2015)
  Ұсынылып отырған оқу құралында «Web-дизайн негіздері» курсы бойынша теориялық және практикалық сабақтарға арналған материалдар қамтылған, әр тақырып соңында бақылау сұрақтары мен өзіндік тапсырмалар берілген. Мұндағы ...
 • Задорожная, С.Н.; Акбужурова, С.Ж. (publisher of Kostanay state pedagogical university, 2020)
  Оқу құралы 1980 жылдан 2014 жылға дейінгі кезеңдегі оркестрлер мен ансамбльдерге арналған Қазақстанның академиялық музыкасының дамуы туралы материалды қамтиды. Еңбекте академиялық музыканыңдамуындағы тарихи-стилистикалық ...
 • Архипοва, К.Г. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  В даннοм пοсοбии излагаются теοретические и практические οснοвы дизайна и цветοведения, представлен краткий истοрический οбзοр развития этοгο вида искусства. Сοдержит сведения пο οснοвам цветοведения, пοзвοляющие студентам ...
 • Суюндикова, Ж.Т. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016-12)
  Бұл оқу құралында адам экологиясының даму тарихы, мақсаты, міндеттері және адам экологиясының зерттеу объектісі; адам экологиясының аксиомалары; адам экологиясының ғылым жүйесіндегі орны; бөлімдері мен негізгі бағыттар; ...
 • Сапиева, М.С.; Задорожная, С.Н.; Акбужурова, С.Ж. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Монография представляет собой летопись развития академической инструментальной музыки в историко-стилистическом прочтении. Монография не исчерпывает всей многоаспектности решения проблемы развития академической инструментальной ...
 • Задорожная, С.Н.; Акбужурова, С.Ж. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Учебное пособие содержит материал о развитии академической инструментальной музыки Казахстана для оркестров и ансамблей в период с 1980 по 2014 год. В работе представлена характеристика историко-стилистических тенденций ...
 • Сапиева, М.С.; Задорожная, С.Н.; Акбужурова, С.Ж. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Монография представляет собой летопись развития академической инструментальной музыки в историко-стилистическом прочтении. Монография не исчерпывает всей многоаспектности решения проблемы развития академической инструментальной ...
 • Сәпиев, Ә.С. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  Оқу құралы студенттерді қара-ақ графиканың түрлі техникаларында (қарындашпен сурет салу, көмірмен жұмыс істеу, тушь) жұмыстың жалпы қағидаларымен, сондай-ақ осы техникаларда жұмыстарды орындау мысалдарымен таныстырады. ...
 • Ерсултанова, З.С. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Ұсынылып отырған оқу құралы компьютердің жүйелік бағдарламалары- амалдық жүйелердің мәселеріне арналған. Мұнда амалдық жүйелердің негіздері, мүмкіндіктері, қызметтері және түрлері бойынша теориялық материалдар мен зертханалық ...
 • Асқанбаева, Ғ.Б.; Беркімбай, Р.Ә. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2019)
  Оқу құралында аналитикалық геометрияның барлық бөлімдері қамтылған. Пәннің әрбір тарауы үшін қысқаша теориялық мәліметтер беріліп, есептер жинағы ұсынылған. Оқу құралының соңында есептердің жауаптары келтірілген. Оқу ...
 • Амирхамзин, Н.К.; Есмаганбетова, Ш.К. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Бұл оқу құралы студенттерге қазақ ұлттық аспаптар ансамбліне шығармаларды өңдеу барысында ескерілетін аспап мүмкіндіктерін қарастырады. 5В010600 «Музыкалық білім» мамандығында дәріс алушы студенттерге және мектептен ...
 • Телегина, О.С. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  В учебно-методическом пособии даётся описание занятий, которые проводятся для студентов специальности «Физика» при изучении дисциплины «Астрономия». По изучаемой теме приводится теоретическое введение, глоссарий, примеры ...
 • Косжанова, А.Г.; Нупирова, А.М. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018-10)
  Жоғары оқу орындарнында оқитын студенттер үшін «Атом және атом ядросының физикасы» пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға және атом физикасы заңдарын эксперименталды зерттеуге арналған оқу-әдістемелік құралы. Студенттердің ...
 • Сухов, М.В. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Учебное пособие посвящено вопросам проектирования и использования информационных систем организационного уровня – базам данных (БД). Подробно изложены теоретические основы построения баз данных, их структура, специфика и ...
 • Хасанова, С.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2016)
  Ұсынылып отырған оқу құралының бірінші тарауында бастауыш мектепте информатиканың пропедевтикалық курсын оқытудың мақсаты мен міндеттері, оқу мазмұны, бастауыш мектеп оқушыларына информатиканы оқытуды ұйымдастыру әдістері, ...
 • Оразымбетова, Б.Б.; Ахметчина, Т.А. (Kostanay State Pedagogical Institute, 2017)
  Биологияға кіріспе пәнін оқып, студенттер биологияның тарихи пайда болу сатысын, өзара байланысын қазіргі биологияның фундаментальдық мәселелерді және ғылымның методологиясын таныстырады. Биология мамандарын дайындау ...

Search DSpace


Browse

My Account