DSpace Repository

Browsing Вестник КГПИ 2018 №3 by Title

Browsing Вестник КГПИ 2018 №3 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ақанов, Ш.К. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Мақалада дене тəрбиесі сабағында спортты дамытудың талаптары жəне дене шынықтыру пəні студенттерінің тұлғалық қасиеттерін жетілдіруге тигізер үлесінің зор екендігі анықталды. Зерттеу барысында Қостанай мемлекеттік педагогикалық ...
 • Baymukhamedov, М.F.; Yesslyamov ., S.G; Dr. Mustafa, Kemal Akgul (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  here are technologies that allow combining several neural modules into a single neural network. The cascading procedure is designed to interface neural networks on data flow and error back propagation. This allows the use ...
 • Sapieva, M.S.; Kuskadamova, K.S. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  The article is devoted to the problem of developing of a modular educational program in the specialty "Music Education". The analysis of the content of special training of future music teachers is carried out, the ratio ...
 • Ordasheva, M.Zh.; Plokhotenko, V.N. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  The essence and structure of vocational readiness of students of higher pedagogical institutions for the implementation of pedagogical activity is conside-red in the article. The theoretical and methodological foundations ...
 • Akbuzhurova, S.Zh.; Amirkhamzin, N.К.; Esmaganbetova, Sh.К.; Serzhan-Abdrakhmanova, Sh.K. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  The article deals with the processes related to the modernization and the State Program «RUKHANI ZHANGYRU» the formation of the musical culture of university students. Contributing to the formation of a world of spiritual ...
 • Danilova, V.V.; Bermuhametovа, A.A.; Asanova, A.B.; Ukanova, A. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  The article is written with the students of the Faculty of Philology. In March, a round table was held at the headline of the "Rukhani Zhangyru". The students were given an active part in the discussion of the article, ...
 • Urazov, D.B.; Seitganov, T.B.; Ibraeva, R.G. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  In the article the issues of incentives that motivate a prospective teacher in physical self-improvement is considered. In the research work the incentives to physical self-improvement of a student is categorized and the ...
 • Monova-Zheleva, М.; Zhelev, Ya. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  In this paper are discussed the problems associated with the development of such courses reflecting the specifics of the subject area, its dimensions and peculiarities in Bulgaria. The article presents some results obtained ...
 • Amirkhamzin, N.K.; Akbuzhurova, S.Zh.; Esmaganbetova, Sh.K. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  In this article is discussed the importance of group playing on the dombra of students in dombra clubs at school or in music studios. Several pedagogical repertoires for pupils are also considered. The educational side of ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Бақытханқызы, Н. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Балалардың ойын фольклоры – қазақ ауыз əдебиетінің бір саласы. Ойын фольклоры көбіне өлең, тақпақ арқылы басталады. Өлең – ойынның əрін беріп, сəнін келтіріп, балаларды поэзия өнеріне жетелейді. Мақалада кездесетін «санамақ», ...
 • Сейсембай, Г.А.; Сексенбай, Ж.М. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Бұл мақалада қазіргі қазақ поэзиясының өкілі Жанат Əскербекқызының шығармашылығындағы лирикалық өлеңдерге талдау жасалды. Ақын Жанат Əскербекқызы шығармашылығы негізінде əйел ақындардың тұлғалық болмысы жайлы сөз етіліп, ...
 • Нурмагамбетова, Л.И.; Сағидолла, Х.У. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Мақалада заманауи жастар мəдениеті жəне толеранттылық, келісім мен бірлік құндылықтары жайында жазылған. Этносаралық қатынастар мен этникалық толеранттылық мəселесі қазіргі Қазақстанда маңызды болып саналады. Ксенофобияның ...
 • Сайлаубай, А.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Бұл ғылыми мақалада иудаизм дінінің негізгі принцптері қарастырылған. Бүгінгі замандағы иудаизмнің Жаратушыдан тыс қандай да бір тылсым күштерді жоққа шығаратын, қос құдай түсінігінен алыс нағыз монотестік дін екендігін ...
 • Гурская, И.Ф.; Колеснюк, Т.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  В данной статье рассматривается межвузовское сотрудничество между КГПИ с приграничной территорией, как фактор развития экскурсионного туризма. В статье содержится краткий обзор договоров и соглашений между КГПИ и вузами ...
 • Аканбаев, Б.Н. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Мақалада мектеп мұғалімдерінің эмоционалды күйіп кетуі жайлы сөз болады. Осыған ұқсас тақырып бойынша басқа да ғалымдардың зерттеулері жинақталып, сараланып, талданып, авторлық қорытындылар жасалынды. Осынау көмескі ...
 • Жакаева, С.А.; Коченда, М.В. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Статья посвящена вопросам развития педагогической техники учителя музыки. Авторы рассматривают некоторые аспекты владения педагогической техникой в процессе подготовки учителя-музыканта. В предлагаемой статье рассматриваются ...
 • Сапиев, А.С.; Струнников, С.А.; Рыжкова, Я.В. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Статья посвящена проблеме нравственного воспитания школьников на уроке изобразительного искусства. Рассмотрена возможность урока ИЗО в решении экологических проблем. Проведена опытная работа по экологическому воспитанию ...
 • Карамурзина, Ж.М.; Панияз, А.П. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  В статье рассматривается стратегия развития туризма в области, которая базируется на понимании социально-экономической необходимости приоритетного развития туристского кластера как важного экономического инструмента, ...
 • Жусупова, Д.Ж.; Шаймерден, Т.Ж. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  В данной статье рассматриваются понятия «инновации», «инновационные технологии» на занятиях по изобразительному искусству в младших классах общеобразовательной школы. Рассмотрены способы применения инноваций в образовании.
 • Абиль, Е.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  В статье проводится анализ основных научных концепций по проблеме внутренней структуры этноса, приводятся точки зрения представите-лей примордиалистского и конструктивистского направлений современной этнологии и культурной ...

Search DSpace


Browse

My Account