Now showing items 1-20 of 31

  • ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ШТАМПЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

   Бондаренко, Ю.Я. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   Статья посвящена актуальной и проблемной теме толерантности, вокруг которой идут несмолкаемые споры. Автор обращает внимание на взаимосвязь проблемы толерантности с вопросами постмодернизма и исто-рии религии и наглядно ...
  • ПРОБЛЕМА СУБЭТНОСА В СОВРЕМЕННОМ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

   Абиль, Е.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   В статье проводится анализ основных научных концепций по проблеме внутренней структуры этноса, приводятся точки зрения представите-лей примордиалистского и конструктивистского направлений современной этнологии и культурной ...
  • "FORMATION OF PROFESSIONAL-AESTHETIC READINESS FOR FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS" 

   Ordasheva, M.Zh.; Plokhotenko, V.N. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   The essence and structure of vocational readiness of students of higher pedagogical institutions for the implementation of pedagogical activity is conside-red in the article. The theoretical and methodological foundations ...
  • МЕКТЕП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ЭМОЦИОНАЛДЫ КҮЙІП КЕТУІНІҢ АЛДЫН АЛУ 

   Аканбаев, Б.Н. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   Мақалада мектеп мұғалімдерінің эмоционалды күйіп кетуі жайлы сөз болады. Осыған ұқсас тақырып бойынша басқа да ғалымдардың зерттеулері жинақталып, сараланып, талданып, авторлық қорытындылар жасалынды. Осынау көмескі ...
  • EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROGRAM "MUSIC EDUCATION" 

   Sapieva, M.S.; Kuskadamova, K.S. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   The article is devoted to the problem of developing of a modular educational program in the specialty "Music Education". The analysis of the content of special training of future music teachers is carried out, the ratio ...
  • THE VALUE OF THE INSTRUMENT DOMBRA PLAYING BY PUPILS IN A GROUP 

   Amirkhamzin, N.K.; Akbuzhurova, S.Zh.; Esmaganbetova, Sh.K. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   In this article is discussed the importance of group playing on the dombra of students in dombra clubs at school or in music studios. Several pedagogical repertoires for pupils are also considered. The educational side of ...
  • ИУДАИЗМ ДІНІНІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ 

   Сайлаубай, А.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   Бұл ғылыми мақалада иудаизм дінінің негізгі принцптері қарастырылған. Бүгінгі замандағы иудаизмнің Жаратушыдан тыс қандай да бір тылсым күштерді жоққа шығаратын, қос құдай түсінігінен алыс нағыз монотестік дін екендігін ...
  • СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚAPЫМ-ҚAТЫНAC МƏДЕНИЕТІН OҚЫТУ-ТƏPБИEЛEУ ҮPДICIНДE ТPEНИНГ APҚЫЛЫ ҚAЛЫПТACТЫPУ 

   Уəли, Ə.І. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   Бұл мақалада оқыту-тəрбиелеу үрдісінде тренинг арқылы студенттердің арасындағы қарым-қатынас мəдениетін қалыптастыруға байланысты мəліметтер келтірілген. Қазiргi таңдағы педагогиканың мiндетi – адам бойындағы жақсы қасиеттердi ...
  • THE MASSIVE OPEN ONLINE COURSES PARADIGM – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE HIGHER EDUCATION 

   Monova-Zheleva, М.; Zhelev, Ya. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   In this paper are discussed the problems associated with the development of such courses reflecting the specifics of the subject area, its dimensions and peculiarities in Bulgaria. The article presents some results obtained ...
  • РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛОТ ОБРАЗОВАНИЯ АЛКАНОВ 

   Важев, В.В.; Мунарбаева, Б.Г.; Важева, Н.В.; Губенко, М.А.; Ергалиева, Э.М. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   Статья посвящена прогнозированию значений стандартной тепло-ты образования алканов. Экспериментальное нахождение теплот образования органических веществ сопряжено со значительными трудностями, чаще всего осуществляется ...
  • Развитие теории финансовв 

   Даулетбай, Г.Т.; Даулетбаев, Б.Т. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   В статье представлен краткий обзор эволюции теории финансов. Было проанализировано влияние финансовых институтов на устойчивое развитие финансовой системы государства от старейших классиков экономики до ученых, представивших ...
  • СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

   Баубекова, Г.К.; Жолдыбек, М.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   Данная работа посвящена исследованию миграции населения Акмолинской области. Актуальность исследования миграции населения Акмолинской области, определяется невозможностью нормального функционирования народно-хозяйственного ...
  • 1 КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН БАҒАЛАУ 

   Ақанов, Ш.К. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   Мақалада дене тəрбиесі сабағында спортты дамытудың талаптары жəне дене шынықтыру пəні студенттерінің тұлғалық қасиеттерін жетілдіруге тигізер үлесінің зор екендігі анықталды. Зерттеу барысында Қостанай мемлекеттік педагогикалық ...
  • CASCADING OF NEURAL NETWORKS 

   Baymukhamedov, М.F.; Yesslyamov ., S.G; Dr. Mustafa, Kemal Akgul (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   here are technologies that allow combining several neural modules into a single neural network. The cascading procedure is designed to interface neural networks on data flow and error back propagation. This allows the use ...
  • ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В МЛАДШИХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

   Жусупова, Д.Ж.; Шаймерден, Т.Ж. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   В данной статье рассматриваются понятия «инновации», «инновационные технологии» на занятиях по изобразительному искусству в младших классах общеобразовательной школы. Рассмотрены способы применения инноваций в образовании.
  • THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL STIMULATION SELF-IMPROVEMENT STUDENTS IN HIGH SCHOOL 

   Urazov, D.B.; Seitganov, T.B.; Ibraeva, R.G. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   In the article the issues of incentives that motivate a prospective teacher in physical self-improvement is considered. In the research work the incentives to physical self-improvement of a student is categorized and the ...
  • БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН ФОЛЬКЛОРЫ 

   Бекбосынова, А.Х.; Бақытханқызы, Н. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   Балалардың ойын фольклоры – қазақ ауыз əдебиетінің бір саласы. Ойын фольклоры көбіне өлең, тақпақ арқылы басталады. Өлең – ойынның əрін беріп, сəнін келтіріп, балаларды поэзия өнеріне жетелейді. Мақалада кездесетін «санамақ», ...
  • ПУТИ ИЗБЕЖАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАЗАХСТАНА (НА ОСНОВЕ ДЕБАТОВ В ГЕРМАНИИ) 

   Белозерская, Е.А.; Исмагулова, Г.К. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   В данной работе обсуждается проблема языковой дискриминации в деловом стиле речи и возможные пути ее преодоления в коммуникации Казахстана на основе дебатов в Германии. В работе применяется комплексный подход к анализу ...
  • СӨЗ ЭКОЛОГИЯСЫ 

   Жұмашев, М.Д.; Сартаева, С.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   Мақала сөз экологиясы мəселесіне арналған. «Сөз экологиясы» тақырыбын негізге ала отырып, мемлекеттік тілдің қажеттілік мақсат-мүддесі лингвистикалық, тəрбиелік, эстетикалық, коммуникативтік-прагматикалық, мəдени-танымдық, ...
  • СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В МЕТОДИКЕ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИЦ 15-16 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

   Мусабаева, И.С.; Ковш, Н.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
   В статье рассмотрены стратегические подходы развития скоростных способностей у школьниц 15-16 лет средствами легкой атлетики. Выбранный подход исследования позволил увеличить скоростные показатели у школьниц.