DSpace Repository

Browsing Вестник КГПИ 2018 №3 by Issue Date

Browsing Вестник КГПИ 2018 №3 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Жакаева, С.А.; Коченда, М.В. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Статья посвящена вопросам развития педагогической техники учителя музыки. Авторы рассматривают некоторые аспекты владения педагогической техникой в процессе подготовки учителя-музыканта. В предлагаемой статье рассматриваются ...
 • Жусупова, Д.Ж.; Шаймерден, Т.Ж. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  В данной статье рассматриваются понятия «инновации», «инновационные технологии» на занятиях по изобразительному искусству в младших классах общеобразовательной школы. Рассмотрены способы применения инноваций в образовании.
 • Amirkhamzin, N.K.; Akbuzhurova, S.Zh.; Esmaganbetova, Sh.K. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  In this article is discussed the importance of group playing on the dombra of students in dombra clubs at school or in music studios. Several pedagogical repertoires for pupils are also considered. The educational side of ...
 • Urazov, D.B.; Seitganov, T.B.; Ibraeva, R.G. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  In the article the issues of incentives that motivate a prospective teacher in physical self-improvement is considered. In the research work the incentives to physical self-improvement of a student is categorized and the ...
 • Бондаренко, Ю.Я. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Статья посвящена актуальной и проблемной теме толерантности, вокруг которой идут несмолкаемые споры. Автор обращает внимание на взаимосвязь проблемы толерантности с вопросами постмодернизма и исто-рии религии и наглядно ...
 • Огиенко, И.В.; Плетнева, А.Г. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Настоящее исследование посвящено проблеме внедрения модулей обновленной образовательной программы на занятиях физической культурой в вузе. Выполнен анализ применения формативного оценивания результатов обучения студентов ...
 • Аканбаев, Б.Н. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Мақалада мектеп мұғалімдерінің эмоционалды күйіп кетуі жайлы сөз болады. Осыған ұқсас тақырып бойынша басқа да ғалымдардың зерттеулері жинақталып, сараланып, талданып, авторлық қорытындылар жасалынды. Осынау көмескі ...
 • Sapieva, M.S.; Kuskadamova, K.S. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  The article is devoted to the problem of developing of a modular educational program in the specialty "Music Education". The analysis of the content of special training of future music teachers is carried out, the ratio ...
 • Абиль, Е.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  В статье проводится анализ основных научных концепций по проблеме внутренней структуры этноса, приводятся точки зрения представите-лей примордиалистского и конструктивистского направлений современной этнологии и культурной ...
 • Ordasheva, M.Zh.; Plokhotenko, V.N. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  The essence and structure of vocational readiness of students of higher pedagogical institutions for the implementation of pedagogical activity is conside-red in the article. The theoretical and methodological foundations ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Бақытханқызы, Н. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Балалардың ойын фольклоры – қазақ ауыз əдебиетінің бір саласы. Ойын фольклоры көбіне өлең, тақпақ арқылы басталады. Өлең – ойынның əрін беріп, сəнін келтіріп, балаларды поэзия өнеріне жетелейді. Мақалада кездесетін «санамақ», ...
 • Бекбосынова, А.Х.; Оңалбаева, К.Е. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Əйел жəне тұлпар образы – барлық қаһармандық эпосқа көрік беретін, жырды толықтырып, мəнін аша түсетін қызық та шытырман бейнелер. Мақалада қаһармандық эпостарда кездесетін əйел мен ат бейнесіне талдау жасалынып, мағынасы ашылады.
 • Сапиев, А.С.; Струнников, С.А.; Рыжкова, Я.В. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Статья посвящена проблеме нравственного воспитания школьников на уроке изобразительного искусства. Рассмотрена возможность урока ИЗО в решении экологических проблем. Проведена опытная работа по экологическому воспитанию ...
 • Белозерская, Е.А.; Исмагулова, Г.К. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  В данной работе обсуждается проблема языковой дискриминации в деловом стиле речи и возможные пути ее преодоления в коммуникации Казахстана на основе дебатов в Германии. В работе применяется комплексный подход к анализу ...
 • Нурмагамбетова, Л.И.; Сағидолла, Х.У. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Мақалада заманауи жастар мəдениеті жəне толеранттылық, келісім мен бірлік құндылықтары жайында жазылған. Этносаралық қатынастар мен этникалық толеранттылық мəселесі қазіргі Қазақстанда маңызды болып саналады. Ксенофобияның ...
 • Жұмашев, М.Д.; Сартаева, С.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Мақала сөз экологиясы мəселесіне арналған. «Сөз экологиясы» тақырыбын негізге ала отырып, мемлекеттік тілдің қажеттілік мақсат-мүддесі лингвистикалық, тəрбиелік, эстетикалық, коммуникативтік-прагматикалық, мəдени-танымдық, ...
 • Мусабаева, И.С.; Ковш, Н.А. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  В статье рассмотрены стратегические подходы развития скоростных способностей у школьниц 15-16 лет средствами легкой атлетики. Выбранный подход исследования позволил увеличить скоростные показатели у школьниц.
 • Тлеумурзин, А.А.; Нурмагамбетова, Л.И. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Мақалада Қaзaқcтaндaғы этнoмəдeни бipлecтiктepдiң жacтap қaнaтын қaлыптacтыpy жəнe инcтитуциoнaлдaндыpу жайында жазылған. Ұлттық дeңгeйдe мeмлeкeттiк жacтap caяcaтының жүйeлi зaңнaмaлық тұғыpын қaлыптacтыpy, жacтap caяcaтының ...
 • Сайлаубай, А.Б. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Бұл ғылыми мақалада иудаизм дінінің негізгі принцптері қарастырылған. Бүгінгі замандағы иудаизмнің Жаратушыдан тыс қандай да бір тылсым күштерді жоққа шығаратын, қос құдай түсінігінен алыс нағыз монотестік дін екендігін ...
 • Уəли, Ə.І. (PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical University, 2018)
  Бұл мақалада оқыту-тəрбиелеу үрдісінде тренинг арқылы студенттердің арасындағы қарым-қатынас мəдениетін қалыптастыруға байланысты мəліметтер келтірілген. Қазiргi таңдағы педагогиканың мiндетi – адам бойындағы жақсы қасиеттердi ...

Search DSpace


Browse

My Account