DSpace Repository

Browsing СЕКЦИЯ 5. ЖАҢА БУЫН ЖАС МАМАНДАРДЫҢҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҰРАТТАРЫ / ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ by Title

Browsing СЕКЦИЯ 5. ЖАҢА БУЫН ЖАС МАМАНДАРДЫҢҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҰРАТТАРЫ / ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ by Title

Sort by: Order: Results:

 • Подольская, В.В.; Калакова, Г.Қ. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Социальные сети становятся неотъемлемой частью жизни пользователей интернет-пространства, поэтому для компаний это является эффективным использованием цифровой рекламы с минимальным использованием расходов и с лёгкостью ...
 • Сакенова, С.С.; Мырзағалиева, К.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Тіл – елші. Халық пен халықты жақындастырып, табыстырады. Бір таң қаларлық жайт – туысқан тілдес түрік тектес халықтардың, өзге орыс, украин, ағылшын, үнді, неміс т.б. халықтар тілінде бір-бірімен үндес, тамырлас, мағыналас ...
 • Жадырасын, Д.Ж.; Кайпбаева, А.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қоғам адамдардың жиынтығынан тұрады десек, сол қоғамды алға жетелейтін ұлы тұлғалардың рөлі туралы айтылып та, жазылып та жүр. Бірақ сол ұлы тұлғалардың қоғамдағы орны, маңызды істері, болашақ ұрпаққа əсері туралы пікірлердің ...
 • Шакеева, А.Б.; Жанбатырова, А.; Каирова, Б.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада девиантты мінез-құлықты балалардың əлеуметтік-психологиялық, психоэмоционалдық өрісін түзету мақсатында Қостанай облысы орталығында орналасқан кəмелетке толмаған ауытқушы мінез-құлықты балаларға психологиялық- ...
 • Хасенова, Ə.; Досова, А.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерінің мақал-мəтелдеріндегі «еңбек» концептісі қарастырылады. Қазақ, орыс жəне ағылшын мақал-мəтелдерін зерттеу арқылы біз тілдері оқытылатын елдердің мəдениетімен ғана емес, сонымен ...
 • Мадиева, Т.С.; Жакаева, С.Ə. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мерекелер мен ойын-сауық-бұл баланың өміріндегі жарқын жəне қуанышты оқиғалар. Əр түрлі өнер түрлерін біріктіре отырып, олар балалардың сезімдері мен санасына үлкен əсер етеді. П.Крупская: "балаға өз ойлары мен сезімдерін ...
 • Сəлім, Ж.Е.; Елемисова, А.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қазақстандық жастардың өкілдері достықты бағалайды, жеке басын жəне қадірқасиетін құрметтейді, олардың отбасылық құндылықтары, толеранттылық пен прагматизм жоғары бағаланады. Жастар қоғамдастығын, Қазақстандағы жас буын ...
 • Омарова, Д.А.; Елемисова, А.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада ЖОО студенттерінің кəсіби бағыттылығын қалыптастыру мəселелері қарастырылады. Жаңа буын студенттерінің кəсіби бағдарлауының негізі жоғары оқу орны есептелгесін, олардың алдында жаһандық проблемалар туындауы жайлы ...
 • Сабыржанова, Ж.Б.; Кунгурова, О.Г. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақала интернеттегі зияткерлік меншік проблемасына арналған. Интернетте ұсынылған ақпараттың көп бөлігі зияткерлік меншік болып табылады деп айтылады. Алайда, виртуалды кеңістікте зияткерлік меншік құқығын белгілейтін нақты ...
 • Шмит, В.Р.; Ельчищева, О.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье описываются результаты дипломного исследования, направленного на определение отношения студентов КРУ имени А.Байтурсынова к новым условиям обучения в период карантина.
 • Кусымбаева, Д.Ф.; Омарова, З.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье рассматриваются вопросы, специфика и готовность перехода населения с казахского алфавита на латинскую графику на основе собственного исследования. Автор указывает на существующие нюансы новшества, а также ...
 • Дарыбаева, Г.К.; Саркисян, Л.В.; Кармысова, Г.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье рассматриваются вопросы создания условий обучения молодёжи с особыми образовательными потребностями, формирования психологически комфортной среды их взаимодействия со сверстниками. Одним из индикаторов эффективности ...
 • Кабылдина, Г.Е.; Наурызбаева, Э.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Берілген мақалада Қазақстанның экономикасының, мəдениетінің, ғылымының, ағартуының дамуына, өркендеуіне зор үлес қосқан экономист ғалым К.Сағадиевтің ғылыми-зерттеу шығармашылығын жан-жақты қарастыруға арналған. Сонымен ...
 • Кетебаева, С.Т.; Тогусаева, А.Т.; Шевченко, К.Ю. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье освещаются самые часто встречающиеся проблемы педагогов, связанные со здоровьем. Приведены некоторые результаты исследований и даны рекомендации по их устранению. Также рассмотрена идея создания ежедневника, ...
 • Қажиғалиева, Р.Б.; Шаукенов, Ж.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада «Мəңгілік Ел» ұлттық идеясы тұрғысынан азаматтық пен патриотизмді қалыптастырудың маңызы көрсетілген.Азаматтық жəне патриоттық тəрбиенің айқын əлеуметтік бағыты бар, соған байланысты олардың жақындауы, интеграциясы ...
 • Голошумова, А.А.; Соловьева, Н.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Данная статья посвящена обучению чтению на иностранном языке и его видам. Чтение рассматривается как важная ценность, правильное обучение которой приведет к развитию речевых навыков и правильного произношения слов, а также ...
 • Қамза, А.Н.; Машкова, С.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Сегодня остро стоит вопрос насколько сильно люди доверяют СМИ и какой вид СМИ выбирают для получения информации. В статье автор рассматривает степень доверия молодежи стран СНГ к средствам массовой информации, анализирует ...
 • Мендекинова, А.Т.; Ельчищева, О.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье описаны особенности психоэмоционального состояния студентов, обучающихся на дистанционной форме во время карантина и их адаптации к изменившимся условиям.
 • Ажмолждаева, М.Д.; Иванова, Е.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Основой здоровья человека является психологическое здоровье, которое представляет собой важный компонент эффективности как профессиональной деятельности, так и общего благополучия человека. Во время студенческой жизни ...
 • Гаан, В.К.; Ельчищева, О.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье рассмотрена деятельность студентов волонтеров и участников волонтерско-благотворительного клуба «Аялы журек» КРУ имени А.Байтурсынова во время дистанционного обучения в период карантина.

Search DSpace


Browse

My Account