DSpace Repository

Browsing СЕКЦИЯ 5. ЖАҢА БУЫН ЖАС МАМАНДАРДЫҢҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҰРАТТАРЫ / ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ by Issue Date

Browsing СЕКЦИЯ 5. ЖАҢА БУЫН ЖАС МАМАНДАРДЫҢҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҰРАТТАРЫ / ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Терехова, В.В.; Агеева, С.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В современном обществе физическая культура и спорт занимают важнейшее место в формировании личности студенческой молодежи. Немаловажной проблемой является формирование мотивации студентов к занятиям физической культуры. В ...
 • Ковусова, С.; Калдыкозова, С.Е. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье рассматриваются вопросы употребления формул приветствия русского в студенческой среде. В статье описаны основные речевые формулы приветствий русского и казахского языков.
 • Рыщанова, У.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье затронуты задачи формирования у молодого поколения духа патриотизма, которые поставлены в программе Главой государства. Юных казахстанцев призывают смотреть на современный мир разумно, и учат отделять ...
 • Иваненко, В.С.; Курепин, В.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье рассматриваются характеристики ценностных ориентаций как центральных компонентов психологической структуры личности; рассмотрены актуальные проблемы трансформаций ценностных ориентаций украинской молодежи в ...
 • Сакенова, С.С.; Мырзағалиева, К.М. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Тіл – елші. Халық пен халықты жақындастырып, табыстырады. Бір таң қаларлық жайт – туысқан тілдес түрік тектес халықтардың, өзге орыс, украин, ағылшын, үнді, неміс т.б. халықтар тілінде бір-бірімен үндес, тамырлас, мағыналас ...
 • Сəлім, Ж.Е.; Елемисова, А.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Қазақстандық жастардың өкілдері достықты бағалайды, жеке басын жəне қадірқасиетін құрметтейді, олардың отбасылық құндылықтары, толеранттылық пен прагматизм жоғары бағаланады. Жастар қоғамдастығын, Қазақстандағы жас буын ...
 • Омарова, Д.А.; Елемисова, А.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада ЖОО студенттерінің кəсіби бағыттылығын қалыптастыру мəселелері қарастырылады. Жаңа буын студенттерінің кəсіби бағдарлауының негізі жоғары оқу орны есептелгесін, олардың алдында жаһандық проблемалар туындауы жайлы ...
 • Мендекинова, А.Т.; Ельчищева, О.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье описаны особенности психоэмоционального состояния студентов, обучающихся на дистанционной форме во время карантина и их адаптации к изменившимся условиям.
 • Кусымбаева, Д.Ф.; Омарова, З.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В данной статье рассматриваются вопросы, специфика и готовность перехода населения с казахского алфавита на латинскую графику на основе собственного исследования. Автор указывает на существующие нюансы новшества, а также ...
 • Файль, В.П.; Кунгурова, О.Г. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  С развитием информационных технологий, в журналистики стали развиваться новые жанры и приемы. А некоторые стали видоизменяться и приобретать популярность. Например, дата-журналистика, которая появилась еще в XIX веке и ...
 • Нагашыбаева, М.Е.; Нурмухаметова, Қ.Т. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Əр елдің өзгеге ұқсамайтын өзіне ғана тəн əдет-ғұрпы, салт-дəстүрі,бітім- болмысы болады. Мақалада ырым мен тыйым сөздер – бір-бірімен сабақтас, өзектес болатындығы, бірақ ырымдарға қарағанда тыйым сөздердің айтылу мəнінде, ...
 • Гаан, В.К.; Ельчищева, О.В. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В статье рассмотрена деятельность студентов волонтеров и участников волонтерско-благотворительного клуба «Аялы журек» КРУ имени А.Байтурсынова во время дистанционного обучения в период карантина.
 • Ажмолждаева, М.Д.; Иванова, Е.Н. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Основой здоровья человека является психологическое здоровье, которое представляет собой важный компонент эффективности как профессиональной деятельности, так и общего благополучия человека. Во время студенческой жизни ...
 • Аймагамбетова, А.Б.; Абдимоминова, Д.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақалада «сəндік-қолданбалы өнер» ұғымына жан-жақты талдау жасалынып, оқу- шыларға сəндік қолданбалы өнерді қазақ ұлттық киімдерін үлгілеу негізінде үйретудің маңыздылығы мен рухани жаңғыру аясындағы оның рөлі жайлы өзекті ...
 • Сабыржанова, Ж.Б.; Кунгурова, О.Г. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Мақала интернеттегі зияткерлік меншік проблемасына арналған. Интернетте ұсынылған ақпараттың көп бөлігі зияткерлік меншік болып табылады деп айтылады. Алайда, виртуалды кеңістікте зияткерлік меншік құқығын белгілейтін нақты ...
 • Жұмағазы, Б.Е.; Абжанова, А.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Тəуелсіздік – бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тəуелсіздік – таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Тəуелсіздік – еліміздің баға жетпес байлығы. Тəуелсіз – əлемдегі ең құдіретті ...
 • Нуртаева, А.Н.; Абжанова, А.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  «Жастар кез-келген қоғамның ажырамас бөлігі ретінде, қоғамды модернизациялау мен тұрақтандырудың көптеген процестеріне қатысады, болып жатқан өзгерістердің өзіндік көрсеткіші ғана емес, сонымен қатар болашақ инновациялық ...
 • Ашаманова, А.С.; Горбунова, Н.А. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  В настоящее время актуальным является применение современных технологий для отслеживания физического состояния, которые мотивирует многих студентов для достижения своей физической цели, что благоприятно влияет на физическое ...
 • Зайков, А.С.; Мустафина, Б.С. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Данная статья посвящена применению PR-технологий для изменения экологического поведения жителей города Костанай. В работе изложен подробный план действий для акимата города Костанай по улучшению экологической обстановки ...
 • Кабылдина, Г.Е.; Наурызбаева, Э.К. (Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov, 2021)
  Берілген мақалада Қазақстанның экономикасының, мəдениетінің, ғылымының, ағартуының дамуына, өркендеуіне зор үлес қосқан экономист ғалым К.Сағадиевтің ғылыми-зерттеу шығармашылығын жан-жақты қарастыруға арналған. Сонымен ...

Search DSpace


Browse

My Account