Now showing items 1-1 of 1

    • НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ ИДЕИ «МƏНГІЛІК ЕЛ» 

      Шевченко, Л.Я.; Назарова, С.В. (2019-02-15)
      Мақалада саясат əлеуметтік əрекеттің түрі ретінде талданады. Пайда болған сəттен бастап саясат: үстемдік пен бағыну, басқару мен орындау тəрізді биліктік қатнастарына негізделеді. Бұл оның ерекшелігі екеніне баса назар ...