Show simple item record

dc.contributor.authorАдиятова, Ализа Тулепбергеновна,
dc.contributor.authorСултангиреева, Нұргүл Серікбаевна
dc.date.accessioned2019-10-24T04:04:41Z
dc.date.available2019-10-24T04:04:41Z
dc.date.issued2019-02-15
dc.identifier.urihttp://repo.kspi.kz/handle/item/3272
dc.description.abstractӨзектілігі. Бүгінгі күрделенген дүниенің жаһандану үдерісі кезеңінде ұлттық бірегейлікті сақтап қалу ең негізгі мəселенің бірі болып отыр. Жас ұрпақтың бойында ұлттық руханилықты дамыту, ұлттық құндылықтарды сақтау жəне бірте - бірте жаңғырту арқылы қоғам алдындағы мəселелер оң шешімін табады. Жастардың бойына адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп тəрбиелеуде рухани жаңғырудың сарқылмас қайнары - ұлттық мəдениет шешуші роль атқарады. Мақсаты: Жас ұрпақты ұлттық құндылықтар арқылы тəрбиелеуде халқымыздың сан ғасырлық тəжірибесінің маңызын көрсету. Актуальность. С наступлением эпохи глобализации культурному многообразию человечества брошен вызов со стороны массовой культуры и ответом на него может быть последовательное и постоянное обращение и сохранение национальных культурных ценностей, способствующих позитивному решению стоящих перед обществом проблем. Важным звеном в общей цепи культурного развития является богатая вековыми традициями национальная культура. Цель: Показать многовековой опыт казахского народа в воспитании подрастающего поколения через приобщение к национально- культурных ценностям. Relevance. The cultural diversity of mankind has been challenged by mass culture with the advent of globalization. It can be responded to the consistent and constant treatment and preservation of national cultural values which contribute to a positive solution of problems people are facing to. An important link in the overall chain of cultural development is rich in centuries-old traditions national culture. Goal: To show the centuries-old experience of the Kazakh people in the younger generation’s education through the introduction to national and cultural values.ru_RU
dc.subjectмəдениетru_RU
dc.subjectқұндылықтарru_RU
dc.subjectұлттықru_RU
dc.subjectтəрбиеru_RU
dc.subjectадамгершілікru_RU
dc.subjectкультураru_RU
dc.subjectценностиru_RU
dc.subjectнациональныйru_RU
dc.subjectвоспитаниеru_RU
dc.subjectчеловечностьru_RU
dc.titleРУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» – ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТƏРБИЕ БЕРУДІҢ НЕГІЗІru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record